Корисна iнформацiя

 • 06 квітня 2020 р. наш партнер Орган сертифікації ТОВ "Міжнародні стандарти і системи" отримав оновлений атестат про акредитацію №8О108.

  ТОВ "МСС" отримало оновлений атестат про акредитацію, який підтверджує компетентність організації відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 (ISO/IEC 17021-1:2015), ISO/TS 22003:2013 та ДСТУ ISO 50003:2016 у сфері:

  ДСТУ EN ISO 9001:2018 Системи управління якістю. Вимоги (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT);

  ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT);

  ДСТУ EN ISO 13485:2018 (EN ISO 13485:2016; ISO 13485:2016, IDT) Медичні вироби. Система управління якістю. Вимоги до регулювання;

  ISO 13485:2016 Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes;

  ДСТУ ISO 22000:2019 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюгу (ISO 22000:2018, IDT);

  ISO 22000:2018 Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain;

  ДСТУ ISO 22000:2007 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ISO 22000:2005, IDT);

  ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування (ISO 14001:2015, IDT);

  ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use;

  ISO 50001:2018 Energy management systems - Requirements with guidance for use

 • Наш партнер Орган сертифікації ТОВ "СЕЦ АСУ"(Сертифікаційний експертний центр АСУ) отримав чергове рішення про затвердження постачальника ДП "НАЕК "Енергоатом".

  ТОВ "СЕЦ АСУ" є постачальником ДП "НАЕК "Енергоатом" стосовно:

  1. Оцінки відповідності і сертифікації продукції

  2. Проведення оцінки організацій, що здійснюють поставки продукції для ДП "НАЕК "Енергоатом"

  3. Оцінки технічного стану (кваліфікація) обладнання АЕС

  4. Виконання робіт з контролю за якістю та приймальним інспекціям виготовлення обладнання для АЕС

  5. Проведення експертизи (оцінки відповідності) документації на продукцію, а також технічної документації (ТУ, специфікацій, тощо)

  6. Розробки організаційно-методичних документів із підтвердження відповідності

  7. Проведення випробувань (попередніх, приймально-здавальних, типових, періодичних, кваліфікаційних) обладнання АЕС, електротехнічного обладнання (ЕТО), систем контролю та управління (СКУ), автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУ ТП) та контрольно-вимірювальних приладів

  8. Послуг у сфері програмного інжинірингу

  9. Розробки нормативних документів

 • Про зміни до законодавства у сфері технічних регламентів та оцінки відповідності (станом на 24.04.2019)

  Верховна Рада України прийняла у першому читанні законопроект №10183 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання", який досить суттєво зміннює умови на ринку, наблизивши його до норм ЄС.

  За словами авторів законопроекту, реалізація його положень дозволить: усунути неузгодженості окремих норм деяких законодавчих актів, що надасть змогу реалізувати їх належне застосування; гармонізувати національні правові та організаційні засади діяльності у сфері технічного регулювання з відповідними нормами європейського законодавства; забезпечити створення умов для подальшого усунення технічних бар’єрів в торгівлі промисловими товарами між Україною та ЄС; забезпечити створення умов для визнання національної системи оцінки відповідності на міжнародному рівні; позитивно вплинути на дерегуляцію та покращити бізнес-клімат в країні, оскільки законопроектом вирішується завдання з усунення тих вимог законодавчих актів, реалізація яких матиме наслідком покладення надмірного адміністративного тягаря на суб’єктів господарювання – як виробників та продавців промислової продукції, так і органів з оцінки відповідності. Ознайомитися із повною версією законопроекту можна за посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65722
 • Законодавча база. Які закони і законодавчі акти регулюють діяльність з сертифікації?

  Основними законодавчими та державними документами, які регулюють обов'язкову сертифікацію імпортних товарів, є Декрет Кабінету Міністрів України від 11.06.93 р. № 46-93 "Про стандартизацію та сертифікацію", Закон України від 17.07.97 р. № 468/97-ВР "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції", Закон України від 23.12.97 р. № 771/97-ВР "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини", Постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.97 р. N° 1211 "Про затвердження порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні" та ряд наказів Державного комітету України зі стандартизації, метрології та сертифікації, якими затверджено переліки товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації при їх ввезенні на митну територію України.

  Розглянемо суттєві вимоги цих документів, що впливають на проведення процедури митного оформлення. 1. Декрет Кабінету Міністрів України від 11.06.93 р. № 46-93 "Про стандартизацію та сертифікацію", вимоги якого поширюються на юридичних осіб (незалежно від форм власності та форм діяльності), що діють на території України, а також на громадян — суб'єктів підприємницької діяльності, є основним документом, яким визначено правові та економічні основи систем стандартизації та сертифікації, організаційні форми їх функціонування на території України, види сертифікації (обов'язкова та добровільна) та перелік документів, надання яких митним органам свідчить про відповідність характеристик ввезеного товару встановленим нормам Державного стандарту України.

  Статтею 18 Декрету встановлено, що відповідність продукції (товару), яка ввозиться і реалізується на території України, обов’язковим вимогам норм і стандартів, які діють в Україні, має підтверджуватися сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання іноземного сертифіката, виданим або визнаним Комітетом України зі стандартизації, метрології та сертифікації або уповноваженим ним органом. Видання одного з таких документів супроводжується включенням сертифікованої продукції до Єдиного реєстру сертифікованої в Україні продукції.

  2. Закон України від 17.07.97 р. № 468/97-ВР "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" встановлює умови ввезення сільськогосподарської продукції в Україну. При цьому стаття 4 Закону наголошує, що "сільськогосподарська продукція, яка ввозиться на митну територію України підлягає обов'язковій сертифікації, санітарно-епідеміологічному радіологічному, а в разі ввезення товарів першої та другої групи Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності —. ветеринарному контролю. При цьому іноземні сертифікати беруться до уваги виключно у випадках, коли взаємне визнання таких сертифікатів передбачено нормами відповідних міжнародних договорів. Підставою для перевезення через митний кордон України продукції 1—24-ї груп Товарної номенклатури є сертифікат відповідності, виданий уповноваженим органом, або свідоцтво про визнання іноземного сертифіката". 3. Закон України від 23.12.97 р. № 771/97-ВР "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" встановлює умови ввезення в Україну продовольчої сировини, харчових продуктів і супутніх матеріалів та умови митного оформлення таких товарів для вільного використання на території України. Відповідно до статті 5 Закону України від 23.12.97 р. № 771/97-ВР "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" "будь який харчовий продукт (крім виготовленого для особистого споживання), продовольча сировина і супутні матеріали не можуть бути ввезені без документального підтвердження їх якості та безпеки". Документами, що підтверджують якість і безпеку харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів, є:
  • сертифікат відповідності;
  • державний реєстр або висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи;
  • ветеринарний дозвіл для харчових продуктів та продовольчої сировини тваринного походження;
  • карантинний дозвіл для продукції рослинного походження. Митне оформлення таких товарів для вільного використання на території України, згідно зі статтею 17, дозволяється лише за наявності:
  • карантинний дозвіл для продукції рослинного походження. Митне оформлення таких товарів для вільного використання на території України, згідно зі статтею 17, дозволяється лише за наявності:
  • сертифіката відповідності, виданого уповноваженим органом, або свідоцтва про визнання в Україні іноземного сертифіката, виданого в державній системі сертифікації органом, уповноваженим Державним комітетом України зі стандартизації, метрології та сертифікації;
  • ветеринарного дозволу на харчові продукти і сировину тваринного походження;
  • карантинного дозволу на харчові продукти і сировину рослинного походження;
  • маркування харчових продуктів і продовольчої сировини згідно із законодавством України.

  Таким чином Закон України від 23.12.97 р. № 771/97-ВР "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" доповнює і конкретизує деякі положення Закону України від 17.07.97 р. № 468/97- ВР "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" стосовно ввезення в Україну харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів, а також встановлює правові заходи забезпечення якості та безпеки таких товарів.

  4. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.97 р. № 1211 "Про затвердження порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні" встановлює умови та механізм оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні і ввозяться суб'єктами господарської діяльності з метою їх продажу або обміну.
 • Схеми сертифікації

  У системі сертифікації УкрСЕПРО розроблено декілька схем, за якими можливе проходження сертифікації. Організації мають право вибирати найбільш актуальну на даний момент.

  Схема 1

  сертифікат видається на термін до 1 року. Використовується тільки для обладнання, яке виготовляється в одиничній кількості, виробничих ліній, систем управління, програмно-технічних комплексів тощо;

  Схема 2

  сертифікат видається на термін до 1 року тільки на разову партію продукції;

  Схема 3

  сертифікат видається на термін до 1 року на продукцію, яка виготовляється серійно, за результатами випробувань без обстеження виробництва;

  cхемою передбачено проведення періодичного технічного нагляду за сертифікованою продукцією шляхом контрольних випробувань;

  Схема 4

  сертифікат видається на строк до 2 років на продукцію, яка виготовляється серійно, за результатами обстеження виробництва та випробувань;

  cхемою передбачено проведення періодичного технічного нагляду за сертифікованою продукцією шляхом контрольних інспекцій виробництва та контрольних випробувань;

  Схема 5

  сертифікат видається на термін до 3 років на продукцію, яка виготовляється серійно, за результатами атестації виробництва та випробувань;

  cхемою передбачено проведення періодичного технічного нагляду за сертифікованою продукцією шляхом контрольних інспекцій виробництва та контрольних випробувань;

  Схема 6

  сертифікат видається на термін до 5 років на продукцію, яка виготовляється серійно, за результатами сертифікації (оцінки) системи управління якістю виробника та випробувань продукції;

  cхемою передбачено проведення періодичного технічного нагляду шляхом контрольних перевірок системи управління якістю виробника та контрольних випробувань продукції.

 • Номенклатура продукції, щодо якої орган сертифікації «ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ» призначений / уповноважений на проведення робіт в Системі сертифікації УкрСЕПРО
  Електротехнічна та аналогічне обладнання та комплектуючі вироби Світлотехнічна продукція і комплектувальні вироби до неї Ручні електромеханічні машини, переносні верстати та інструмент слюсарно-монтажний з ізолюючими рукоятками Апаратура радіоелектронна побутова Засоби обчислювальної техніки Устаткування технологічне для харчової, м'ясо-молочної промисловості, підприємств торгівлі, громадського харчування та харчоблоків Медична техніка Іграшки Засоби миючі Трактори малогабаритні та мотоблоки Устаткування металообробне та деревообробне Машини електричні Велосипеди, коляски дитячі Засоби охоронного призначення Засоби зв'язку Посуд з чорних і кольорових металів, фарфору, фаянсу і скла Побутова апаратура, що працює на твердому, рідкому та газоподібному паливі Продукція протипожежного призначення Дорожні транспортні засоби, їх складові частини та приладдя Машини сільськогосподарські для рослинництва, тваринництва, птахівництва та кормовиробництва (техніка сільськогосподарська) Підйомні споруди та кранова продукція Товари легкої промисловості Будівельні матеріали, вироби і конструкції Нафтопродукти Харчова продукція та продовольча сировина Труби і балони Засоби індивідуального захисту працюючих Хімічні джерела струму Товари з паперу шкільні та канцелярські Устаткування електричне та електронне Гумові, пластмасові, полімерні та скляні вироби Продукція металургійна та вироби металеві Фарби та лаки Устаткування гідравлічних, пневматичних і мастильних систем Парфюмерно-косметична продукція, сировина для миючих, чистячих засобів та парфумерно-косметичної продукції тощо.
 • Обов'язки заявника
  завжди виконувати сертифікаційні вимоги, зокрема, введені відповідні зміни, які були повідомлені органом з сертифікації; якщо сертифікація застосовується до продукції, що знаходиться в тривалому виробництві, то сертифікована продукція продовжує відповідати вимогам; вживати всіх необхідних заходів для:
  • виробництва оцінки та інспекційного контролю (при необхідності), зокрема, забезпечення документів і записів для розгляду та забезпечення доступу до відповідного обладнання, дільниць, підрозділів, персоналу та субпідрядників клієнта;
  • розгляду скарг;
  • участі спостерігачів, при необхідності;
  робити заяви по сертифікації відповідно до сфери сертифікації; не використовувати сертифікацію продукції таким чином, щоб пошкодити репутації органу з сертифікації, і не робити будь-яких заяв з сертифікації продукції, які орган сертифікації може розглядати як такі, що вводять в оману або несанкціонованими; в разі призупинення, скасування або закінчення терміну дії сертифікації, припиняти використання всіх рекламних матеріалів, що містять будь-які посилання на сертифікацію, і вживати заходів, які вимагає схема сертифікації, і виконувати будь-які інші необхідні дії; якщо надає копії сертифікаційних документів іншим сторонам, документи повинні бути відтворені в їх цілісності або як це визначено схемою сертифікації; посилаючісь на сертифікацію своєї продукції в засобах інформації, таких як документи, брошури або рекламні матеріали, він виконує вимоги органу по сертифікації або вимоги, визначені схемою сертифікації; виконувати всі вимоги, які можуть бути визначені схемою сертифікації по використанню знака відповідності та інформації про продукцію; зберігати записи про всі відомі йому скарги, що стосуються відповідності сертифікаційним вимогам, і робити ці записи доступними органу з сертифікації, при необхідності, і
  • вживати відповідних заходів щодо таких скарг і яких-небудь недоліків, виявлених у продукції, що впливають на відповідність сертифікаційним вимогам;
  • документувати виконані дії;
  невідкладно повідомляти орган з сертифікації про зміни, які можуть вплинути на його здатність відповідати сертифікаційним вимогам.
 • Основні етапи проведення сертифікації

  Процедура сертифікації здійснюється в сім ключових етапів, які є однаковими для всіх видів об'єктів сертифікації.

  Подача акредитованому органу з сертифікації продукції заявки.

  Для ініціювання процедури сертифікації зацікавлена ​​особа повинна направити в сертифікований орган (УкрСЕПРО) заявку.

  Заявка на сертифікацію приймається від юридичних і фізичних осіб, які готові надати зразки свого товару і згодні з правилами сертифікації.

  Будь-яка організація або приватний підприємець можуть виступити заявником на сертифікацію продукції, випускається партією. Що стосується серійної продукції, то заявником на її сертифікацію може бути виключно виробник даної продукції, як юридична особа. В даному випадку заявник може діяти як від свого імені, так і через посередників, який одночасно із заявкою повинен представити документи, що підтверджують, що він уповноважений діяти від імені виробника.

  Аналіз документації з метою перевірки її відповідності встановленимвимогам.

  Орган з сертифікації зобов'язаний розглянути заявку і не пізніше одного календарного місяця після її отримання повідомити заявника про своє рішення, надавши основні умови проведення сертифікації: схема проведення процедури, а також перелік необхідних документів.

  Обстеження та атестація виробництва.

  Щоб встановити, наскільки фактичний стан виробництва відповідає вимогам документації, а також для підтвердження можливості підприємства виготовляти продукцію у відповідність з певними вимогами, проводиться обстеження виробництва.

  Результати обстежень та атестації оформляються атестатом виробництва, який надсилається заявнику.

  Сертифікація системи якості.

  Є своєрідним підтвердженням для органу з сертифікації того, що:

  • продукція, яка випускається підприємством, відповідає обов'язковим вимогам нормативних документів;
  • всі людські, адміністративні та технічні фактори, які можуть вплинути на якість продукції, знаходяться під контролем;
  • продукція неналежної якості виявляється вчасно;
  • підприємство своєчасно вживає заходів щодо запобігання виготовлення подібної продукції на постійній основі.
  Проведення випробувань з метою сертифікації.

  Випробування продукції з метою сертифікації проводяться акредитованою випробувальною лабораторією (центром).

  Зразки, необхідні для дослідження продукції, відбираються працівниками випробувальної лабораторії. Вони повинні бути повністю ідентичні тим, які поставляються кінцевому споживачеві.

  Видача сертифіката відповідності.

  При позитивних результатах перевірки, орган з сертифікації видає і реєструє сертифікат, який має законну силу тільки в тому випадку, якщо він зареєстрований і має реєстраційний номер.

  Видається такий документ як на одиничний виріб, так і на партію продукції (випускається серійно) з правом маркування знаком відповідності кожної одиниці продукції.

  Термін дії сертифіката визначає орган з сертифікації з урахуванням терміну дії нормативних документів на продукцію, її терміну придатності.

  Термін дії сертифіката відповідності і ліцензійної угоди не продовжується.

  Крім того, порядок сертифікації послуг і продукції передбачає технічний нагляд за стабільністю показників сертифікованої продукції під час її виробництва. За результатами такого нагляду орган з сертифікації може призупинити або взагалі скасувати дію ліцензійної угоди або сертифіката.

 • Вартість сертифікації продукції

  Вартість сертифікації продукції залежить від виду об'єктів ринкових відносин і обсягу робіт. Ціна на даний вид послуг визначається органом по сертифікації.

  Видається свідоцтво відповідності (і його копія) на офіційному бланку, який має голограму, різноманітні ступені захисту від підробки. Бланк такого ж типу видається і на продукцію, сертифікація якої реалізувалася на добровільній основі.

  Всі роботи проводяться на основі господарських договорів і відповідно до інструкції ІН.22: 2014 внутрішньої системи ТОВ «ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ»

  Ми знаємо всі тонкощі процесу сертифікації в нашій країні і допоможемо Вам оформити дані документи без зайвого клопоту.

 • Оцінка відповідності вимогам технічних регламентів

  Відповідно до технічного регламенту модулів оцінки відповідності передбачено 16 модулів оцінки відповідності (модуль - комплекс уніфікованих процедур оцінки відповідності).

  • Модуль А - внутрішній контроль виробництва
  • Модуль А1 - внутрішній контроль виробництва і контрольовані випробування продукції.
  • Модуль А2 - внутрішній контроль виробництва і контрольовані випробування продукції через довільні інтервали часу.
  • Модуль В - перевірка типу
  • Модуль С - відповідність типу за результатами внутрішнього контролю
  • Модуль С1 - відповідність типу за результатами внутрішнього контролю та випробувань продукції
  • Модуль С2 - відповідність типу за результатами внутрішнього контролю виробництва та випробувань продукції через довільні інтервали часу.
  • Модуль D - відповідність типу шляхом забезпечення належної якості виробництва.
  • Модуль D1 - забезпечення належної якості виробництва.
  • Модуль Е - відповідність типу шляхом забезпечення належної якості продукції.
  • Модуль Е1 - забезпечення належної якості виробництва.
  • Модуль F - відповідність типу за результатами перевірки продукції.
  • Модуль F1 - відповідність типу за результатами перевірки продукції.
  • Модуль G - відповідність одиниці продукції.
  • Модуль Н - повне забезпечення якості.
  • Модуль Н1 - повне забезпечення якості та перевірка проектування.

  Порядок проведення робіт з підтвердження відповідності.

  Роботи з підтвердження відповідності за всіма модулями починаються з оформлення заявки.

  Оформлено заявку реєструється в журналі реєстрації заявок за формою. У заявці на сертифікацію заявник дає ОС письмову гарантію в тому, що він не заявляв цю продукцію на сертифікацію іншим призначеним органам.

  Заявка повинна містити:

  • Назву та адреса виробника, а якщо заявку подає повноважний представник - додатково також і його назву, адресу та документ про надання повноважень;
  • Письмове підтвердження про те, що така ж заявка не була подана у будь-якого іншого призначеного органу.

  Перед тим, як приступити до оцінки, ООС призначає наказом комісію. Призначена комісія повинна проаналізувати заявки на оцінку відповідності та оформити протокол попередньої оцінки заявки.

  Технічна документація, що додається до заявки, повинна містити:

  • Загальний опис вироби (проспекти);
  • Вказівки з монтажу та експлуатації;
  • Креслення зі складання;
  • Описи та пояснення до креслень, схем, що стосуються функціонування;
  • Список стандартів з переліку національних стандартів і опис рішень, прийнятих на виконання вимог регламенту, якщо згадані стандарти не були застосовані;
  • Результати проектних розрахунків, випробувань;
  • Протоколи випробувань продукції;
  • Документи, що підтверджують безпеку використовуваних матеріалів, покриттів і ущільнювальних матеріалів при експлуатації опалювального обладнання (при необхідності), або письмові гарантії виробника;
  • Право на використовувані матеріали та комплектуючі вироби, які можуть впливати на показники, сертифікуються;

  У разі потреби до складу технічної документації можуть входити наступні елементи:

  • Атестати на обладнання, яке в складі приладів;
  • Атестати та сертифікати на методи виготовлення та (або) контролю або поточного контролю виробів.
  • Технічні умови, зареєстровані в установленому порядку (за їх наявності);
  • Доручення заявника його повноважному представнику, що є резидентом України, забезпечувати роботи, пов'язані з сертифікацією заявленого обладнання від імені заявника, відповідним чином оформлені (за необхідності) - для іноземного виробника.

  Заявником на сертифікацію одиничних виробів або партій продукції може бути будь-яка юридична або фізична особа.

  Заявником на сертифікацію продукції, що випускається серійно, може бути тільки виробник продукції як юридична особа, повинен взаємодіяти з ОС безпосередньо сам або через своїх повноважних представників або постачальників, є резидентами України. У двох останніх випадках представник діє на підставі належним чином юридично оформленого доручення від підприємства-виробника, в якому наведено обсяг його прав і повноважень.

  Після надання заявником технічної документації виконавчий член комісії складає план виробництва дій з оцінки. На підставі позитивного розгляду заявки комісія готує та подає на розгляд та підпис керівнику ООС
  • Два примірники договору на проведення робіт з сертифікації;
  • Два примірники рахунки на передоплату підписаних бухгалтером (або іншим уповноваженим працівником);
  • Рішення по заявці на проведення оцінки відповідності продукції згідно правилам (порядків) сертифікації конкретних видів продукції, оцінки відповідності продукції;
  За позитивних результатів аналізу заявки член виконавчого комісії ООС визначає:
  • Схему (модель) сертифікації продукції за поданою заявкою відповідно до правилам (порядків) сертифікації конкретних видів продукції;
  • Показники для проведення сертифікаційних випробувань і нормативний документ, на відповідність вимогам якого будуть проводитися сертифікаційнівипробування;
  • Акредитовані в системі випробувальні лабораторії (центри), які повинні провести випробування продукції за заявкою;
  • Кількість зразків, їх складові частини і матеріали (при необхідності) для випробувань та правила їх відбору;
  • Організацію, яка здійснюватиме технічний нагляд за сертифікованою продукцією;
  • Узгоджені терміни проведення окремих видів робіт.

  Ці дані вносяться в рішення за заявкою.

  Згідно заявки і наданої технічної документації, визначеної схеми (моделі) проведення робіт з оцінки відповідності та затвердження керівником ООС рішення за заявкою, члені виконавчої комісії складають акт експертизи технічної документації; Згідно з результатами та аналізу протоколу випробувань зразка заявленої продукції глава виконавчої комісії оформляє звіт про результати оцінки; Після ознайомлення зі звітом керівник ОС складає рішення про можливості чи можливість видачі сертифіката відповідності (перевірки типу / проекту).

  Це стосується всіх схем (моделей) оцінки відповідності продукції та модулів оцінки відповідності, крім модулів А і АА, в цьому випадку керівник ОС складає рішення за результатами оцінки.

 • Добровільна сертифікація: особливості

  Добровільна сертифікація дає можливість добути свідчення відповідності на вироби, що не входять до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації. Здійснюється вона у відповідності з порядком і принципами, які діють в даній системі.

  Це дозволить дізнатися, чи відповідають певні параметри товарів вимогам нормативних документів, зазначених заявником. Найчастіше, це вимоги з безпеки, визначені в нормах, що діють в нашій країні.

  Сертифікація обладнання або продукції на добровільній основі в значній мірі збільшує конкурентоспроможність виробів, які були сертифіковані, а також сприяєть їх більш ефективному впровадженню на вітчизняні ринки.

  Добровільна сертифікація проводиться за ініціативою заявників (виробників, продавців, виконавців) з метою підтвердження відповідності продукції вимогам стандартів, технічних умов, рецептур та інших документів, визначених заявником.

  Добровільна сертифікація проводиться на умовах договору між заявником та органом з сертифікації.

  Юридична особа, яка утворила систему добровільної сертифікації, встановлює правила проведення робіт в системі сертифікації, порядок оплати таких робіт і визначає учасників системи добровільної сертифікації.

  Добровільна сертифікація може проводитися також у системі обов'язкової сертифікації, якщо це передбачено правилами системи обов'язкової сертифікації та за наявності в даній системі зареєстрованого в установленому порядку знака відповідності добровільної сертифікації.

  Процедура сертифікації продукції включає оформлення таких документів, як сертифікат відповідності та декларація про відповідність. Сертифікат відповідності, який часто називають сертифікатом якості, що підтверджує відповідність товару вимогам діючих стандартів. Отримати сертифікати можна на серійний випуск або певну партію. Видаються дані документи акредитованими сертифікаційними центрами і діють на всій території України незалежно від регіону, в якому зареєстрований заявник.

  Згідно зі встановленими правилами, сертифікація в Україні проводиться в кілька етапів, першим з яких є подання заявки та пакету документів в акредитований центр. Потім проводяться лабораторні випробування зразків, за результатами яких визначається можливість видачі вищезазначених документів.

  Сертифікація товарів ділитися на дві основні системи, які включають різні схеми оформлення - це так звані системи добровільної та обов'язкової сертифікації товарів. Наші експерти нададуть повну інформацію про можливі схеми отримання дозвільної документації, які можна застосувати при певних обставинах, а заявник обирає для себе оптимальний варіант оформлення. Сертифікат відповідності може бути виданий на термін від одного до п'яти років.

  Обов'язковому підтвердженню відповідності, в тому числі декларуванню підлягає продукція, по якій визначені обов'язкові вимоги безпеки. Ці вимоги поширюються як на вітчизняні, так і на імпортовані з-за кордону товари.

  Процедура добровільної сертифікації проводиться за ініціативою заявника, однак наявність добровільного сертифіката якості служить вагомим аргументом для споживача. Саме з цієї причини підприємствами проводиться добровільна оцінка якості реалізованої продукції. На практиці, покупцеві важливо наявність документа, що підтверджує якість. Зовсім не важливо, чи є він добровільним або обов'язковим. Адже будь-який з зазначених документів підтверджує безпеку пропонованих товарів, а це є головним показником для покупця. Отримати сертифікат відповідності на продукцію можна тільки за наявності протоколів випробувань. Тому спочатку проводяться лабораторні дослідження продукту, і тільки після цього видається кінцевий документ.

 • Правила і процедури для надання та підтвердження сертифікації, розширення або скорочення галузі сертифікації, призупинення, скасування або відмову у сертифікації.

  Орган сертифікації визначає умови надання, підтримки сертифікації, розширенню її галузі, а також умови, за яких дію сертифікації можна призупинити або скасувати.

  Орган сертифікації повинен визначати процедури:
  • Надання, підтримання, скасування і, якщо потрібно призупинення дії сертифіката.
  • Розширенню або контрактура сфери дії сертифіката.
  • Проведення повторної оцінки в разі істотних змін конструкції або характеристик продукції або змін вимог стандартів, на відповідність яким сертифікованої продукції, або змін у формі власності, структурі або адміністрації постачальника, а також у разі надходження інформації, що вказує на те, що продукція більше не відповідає вимогам, підтвердженим при сертифікації.

  Процес сертифікації продукції, СУ, систем екологічного управління, атестації виробництва складається з наступних етапів робіт:

  • Координація та організація робіт з сертифікації продукції за заявками;
  • Прийом та розгляд заявок на сертифікацію;
  • Проведення попередньої оцінки;
  • Організація і проведення остаточної перевірки та оцінки виробництва;
  • Оформлення та ведення документації по заявок на сертифікацію продукції в тому числі видача сертифікатів (атестатів виробництва);
  • Прийом рішень про скасування, призупинення або відновлення дії виданих сертифікатів (атестатів виробництва);
  • Планування та проведення технічного нагляду;
  • Прийом до розгляду апеляцій.

  Надання сертифіката або атестата виробництва - процес, який завершує процес сертифікації. Видача сертифікатів відповідності здійснюється органом сертифікації. Сертифікат видається на одиничний виріб, на партію продукції або на випущену серійно протягом терміну, встановленого ліцензійною угодою, з правом маркування знаком відповідності кожної одиниці продукції. Сертифікати відповідності на продукцію, додатки до них та копії зазначених документів, які видаються заявникам органом сертифікації в системі сертифікації, оформлюються на бланках.

  Підтримання

  У випадку, якщо орган сертифікації видав дозвіл на постійне використання знака відповідності або логотипу для сертифікованої продукції, ОС повинен періодично проводити оцінки цієї продукції, щоб підтвердити, що вона і далі відповідає вимогам стандартів. Періодичне оцінювання використання знака відповідності здійснюється технічним наглядом за сертифікованою продукцією.

  Здійснення технічного нагляду за сертифікованою продукцією є невід'ємною частиною робіт з сертифікації.

  Технічний нагляд проводиться протягом терміну дії сертифіката відповідності згідно з ліцензійними угодами за програмою технічного нагляду.

  Обсяг, порядок та періодичність нагляду встановлюються ОС під час проведення сертифікації і регламентується програмою технічного нагляду, яка розробляється органом сертифікації і затверджується керівником органу або особою, що його заміщає.

  У випадку, якщо орган сертифікації при проведенні технічного нагляду не виявив недоліків, які можуть призвести до випуску невідповідної продукції він підтвердив, що продукція і далі відповідає вимогам стандартів.

  За позитивних результатів технічного нагляду комісія ОС складає:

  • Звіт за результатами технічного нагляду за сертифікованою продукцією;
  • Звіт за результатами технічного нагляду за сертифікованою продукцією та атестованим виробництвом.

  Призупинення або скасування дії атестата виробництва.

  За результатами технічного нагляду за атестованим виробництвом орган сертифікації може призупинити або скасувати атестат в наступних випадках:

  • Виявлення невідповідності продукції, що випускається рівню якості виготовлення, потрібно;
  • До конструкції або технології виготовлення продукції без узгодження з органом сертифікації внесені зміни, які можуть призвести до зниження рівня якості виготовлення продукції;
  • При виконанні технічного нагляду виявлені невідповідності виробництва атестованим технічним можливостям;
  • Термін дії атестата закінчився, а підприємство не виправляли матеріали для отримання на другий термін дії.

  У випадках, якщо дію атестата призупинено, поновлення дії атестата здійснюється за рішенням органу сертифікації після проведення підприємством заходів коригуючого впливу для усунення причин виявлених невідповідностей.

  Орган сертифікації письмово повідомляє підприємство і одночасно відзначає умови, за яких можливе його відновлення, про скасування дії атестата виробництва. Крім того, орган сертифікації розміщує інформацію на сайті ОС.

  Призупинення або скасування дії сертифіката на систему управління.

  За результатами технічного нагляду ОС може призупинити або скасувати дію сертифіката у випадках:

  • Виявлення невідповідності системи управління вимогам стандартів на системи якості;
  • Наявності обґрунтованих претензій споживачів даної продукції;
  • Виявлення неправильного використання сертифіката;
  • Виявлення порушень правил або процедур, установлених органом сертифікації.

  Рішення про призупинення дії сертифіката на систему управління приймається у випадках, якщо протягом встановленого строку прийняттям коригувальних заходів, погоджених органом сертифікації, підприємство може усунути виявлені причини невідповідності та підтвердити це без повторного проведення технічного нагляду.

  Орган сертифікації письмово повідомляє підприємство і одночасно відзначає умови, за яких можливе його відновлення. Крім того, орган сертифікації розміщує інформацію на сайті ОС. У разі виконання підприємством зазначених умов вище умов у встановлений термін орган сертифікації відновлює дії сертифіката і повідомляє про це виробника. В іншому випадку сертифікат скасовується.

  Орган сертифікації відміняє сертифікат відповідності на систему управління у випадках:

  • Якщо результати технічного нагляду свідчать про принципову невідповідність системи якості діючим вимогам;
  • Якщо в разі зміни правил системи сертифікації виробник не може забезпечити відповідності новим вимогам;
  • Якщо виробник довгий час не поставляє виробів;
  • Якщо виробник не виконав фінансові зобов'язання перед органом сертифікації;
  • Наявність офіційного прохання виробника.

  Орган сертифікації письмово повідомляє підприємство розміщує інформацію на сайті ОС.

  Призупинення або скасування сертифіката відповідності.

  За результатами технічного нагляду орган сертифікації продукції може призупинити або скасувати дію ліцензійної угоди або сертифіката відповідності у випадках:

  • Порушення вимог, що пред'являються до продукції при сертифікації;
  • Порушення вимог щодо технології виготовлення, правил приймання, методів контролю, випробувань, позначення продукції, що узгоджені органом сертифікації при проведенні сертифікації продукції;
  • Зміни нормативних документів на продукцію або на методи її випробувань без попереднього узгодження з органом сертифікації продукції;
  • Зміни конструкції (складу), комплектності або технології виготовлення продукції без попереднього узгодження органом сертифікації продукції;
  • Наявність рекламацій і претензій до сертифікованої продукції;
  • Невиконання заявником пропозицій органу сертифікації за результатами технічного нагляду;
  • Відсутності виробництва сертифікованої продукції протягом більше 6 місяців;
  • Невиконання заявником умов ліцензійної угоди;
  • Відмова заявника від оплати робіт з технічного нагляду.

  Один з етапів технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції є проведення коригувальних заходів у разі виявлення недоліків, які можуть призвести до випуску невідповідної продукції. Коригувальні заходи проводяться з метою виявлення причин невідповідностей продукції, встановлених при проведенні технічного нагляду, відновлення відповідності продукції вимогам, висунутим до неї під час сертифікації, виконання підприємством умов ліцензійної угоди. Роботи з надання рекомендацій щодо проведення коригувальних заходів підприємством-виробником проводяться на підставі результатів технічного нагляду, викладених у звіті, який затверджено керівником ОС, тією ж комісією, яка призначена для проведення технічного нагляду.

  У разі істотних змін конструкції або характеристик продукції або змін вимог стандартів, на відповідність яким сертифікована продукція, або змін у формі власності, структурі або адміністрації постачальника, а також у разі надходження інформації, що вказує на те, що продукція більше не відповідає вимогам, підтвердженим при сертифікації, ОС повинен призначити комісії для повторної оцінки заявника.

  За результатами технічного нагляду орган сертифікації приймає такі рішення:

  • Призупинення дії сертифіката відповідності;
  • Скасування сертифіката відповідності.

  Рішення про призупинення дії ліцензійної угоди та / або сертифіката відповідності приймається у випадку, якщо прийняттям коригувальних заходів, погоджених органом сертифікації продукції підприємство може усунути виявлені причини невідповідності та без проведення повторних випробувань акредитованою випробувальною лабораторією підтвердить відповідність продукції вимогам нормативних документів.

  У разі необхідності проведення повторних випробувань акредитованою лабораторією ліцензійну угоду і сертифікат відповідності скасовуються.

  У разі призупинення дії сертифіката відповідності або атестата виробництва здійснюються такі коригувальні заходи:

  • Орган сертифікації в триденний термін направляє письмову інформацію про прийняте рішення про призупинення дії сертифіката відповідності та ліцензійної угоди до заявника і розміщує інформацію на сайті ОС.
  • У письмовій інформації ОС вимагає, щоб протягом періоду призупинення дії, постачальник не робив жодних заяв, які вводять в оману, щодо стану сертифікації, і припинив використовувати знак сертифікації або логотип на продукцію, що виробляється з дати повідомлення про призупинення дії сертифіката.

  Якщо доречно, крім цього орган сертифікації вимагає:

  • Щоб не сертифікована продукція не розміщувалася на ринку;
  • Щоб потенційно несправна сертифікована продукція піддавалася коригувальних дій, включаючи відкликання продукції, якщо це доречно.

  ОС оформляє рішення у двох примірниках. Рішення оформляється виконавцем та підписується керівником ОС або його заступником. Дія сертифіката або атестата виробництва може бути відновлена ​​після проведення підприємством заходів коригуючого впливу для усунення причин виявлених невідповідностей. Звіт про результати виконання коригувальних заходів щодо усунення невідповідностей продукції, наведених за результатами технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції, атестованим виробництвом, системою управління, надається підприємством у ОС в письмовій формі.

  Підприємству необхідно письмово повідомляти ОС, під час проведення коригувальних заходів невідповідна продукція вилучена із складів, підприємств торгівлі, у споживачів.

  Коригувальні заходи вважаються успішно виконаними, якщо:

  • Продукція після їх виконання відповідає вимогам НД (перевіряє ОС);
  • Внесено зміни у виробничий процес, що виключають виготовлення продукції, яка вимагає повторної оцінки коригуючих заходів (перевіряє ОС);
  • Невідповідна продукція вилучена із складів, оптових баз, підприємств торгівлі, у споживачів, знищена або проведено інші дії, які забезпечують належну ефективність вжитих заходів.

  ОС приймає рішення про поновлення дії сертифіката відповідності та ліцензійної угоди.

  Рішення друкуються у 2 примірниках.

  Рішення про відновлення дії сертифіката або атестата виробництва готуються фахівцем органу і підписується керівником або заступником керівника ОС.

  Дія сертифіката або атестата виробництва поновлюється з моменту поновлення його в Реєстрі Системи за рішенням ОС (дата збігається з датою рішення ОС).

  Дія сертифіката або атестата виробництва і ліцензійної угоди скасовується з моменту виключення його з Реєстру Системи. При цьому дата збігається з датою рішення ОС.

  Орган сертифікації направляє письмову інформацію про прийняте рішення щодо дії сертифіката та ліцензійної угоди до заявника і розміщує інформацію на сайті ОС. У разі скасування дії, заявник повинен повернути оригінали сертифікатів і атестатів виробництва і всі копії в ОС. Повернені оригінали та копії видані в системі сертифікації ОС «ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ» підлягають знищенню за актом. Орган сертифікації може прийняти рішення про переоформлення сертифіката (атестата виробництва) у разі змін в назві підприємства-заявника, зміни юридичної адреси, зміни затвердженої форми сертифіката. У такому випадку попередній сертифікат (атестат виробництва) та копії вилучаються у заявника, і реєструються і видається новий сертифікат (атестат виробництва) з новим номером, з терміном дії з моменту реєстрації до кінця дії попереднього сертифіката (атестата виробництва).

  Розширення сфери дії сертифіката та атестата виробництва

  У разі розширення номенклатури (асортименту) продукції або змін у технології виробництва заявник зобов'язаний попередньо повідомити про це орган сертифікації, подати заявку на розширення асортименту нову технологічну документацію.

  ОС приймає рішення про відбір та ідентифікацію зразків згідно інструкції (ІН.03 Відбір та ідентифікація зразків і поводження з ними при проведенні сертифікації продукції)

  При бажанні заявника розширити сферу дії сертифіката на систему управління, він подає заявку на розширення сфери дії сертифікації.

  При отриманні позитивних результатів випробувань продукції та додаткової оцінки виробничого процесу або додаткової оцінки системи управління ОС аналізує всі результати і приймає рішення про скасування попереднього сертифіката та надає новий сертифікат або атестат виробництва.

  У разі розширення переліку (номенклатури, асортименту) продукції заміна додатків до сертифікатів не допускається, повинен видаватися новий сертифікат з новим додатком. Новий сертифікат або атестат виробництва видається з моменту отримання нового номера з реєстру по термін дії сертифіката відповідності виданого раніше.

  Наприклад:

  Сертифікат відповідності був наданий заявникові на термін з 1 січня 2011 до 31.12.2011 р .. Новий сертифікат (з розширенням асортименту) можливе бути надати з моменту отримання номера зі списку на термін дії до 31.12.2011 р ..

  За бажанням заявника йому може бути додатково виданий оригінал сертифіката відповідності російською мовою з тим же номером і датою видачі, а також його копії на бланках встановленого зразка.Наприклад:

  Скорочення сфери дії сертифіката або атестата виробництва.

  У разі внесення змін у конструкцію (склад) продукції або технології виготовлення, що можуть вплинути на показники, підтверджені під час сертифікації, заявник зобов'язаний попередньо повідомити про це орган сертифікації. ОС приймає рішення про необхідність проведення нових випробувань або оцінки виробництва продукції або оцінки системи управління.

  У разі, якщо норми, встановлені стандартом на показники, підтверджені під час сертифікації, змінені на більш жорсткі, питання про скорочення сфери дії кожного наданого сертифіката або атестата виробництва вирішує орган сертифікації.

 • Інформація про процедуру з розгляду скарг і апеляцій

  Подавач може оскаржити дії, рішення органу сертифікації про відмову у сертифікації продукції, атестації виробництва, визнання іноземного сертифіката або рішення про скасування ліцензування шляхом подачі апеляції до комісії з апеляції або в судовому порядку.

  Порядок подання та розгляду апеляцій, скарг та спірних питань здійснюється відповідно цієї інструкції. Апеляція, скарга, спірне питання - це незгода заявника, яка викладена письмово або усно, по відношенню до рішень, прийнятих ОС за заявкою на сертифікацію продукції, атестації виробництва, визнання іноземного сертифіката або рішення про скасування ліцензування тощо.

  У разі оскарження заявниками або іншими сторонами рішень з сертифікації ОС:

  • Реєструє всі апеляції, скарги і спірні питання щодо сертифікації, а також заходи щодо усунення їх причин в журналі реєстрації апеляцій, скарг та спірних питань;
  • Виконує належні подальші дії;
  • Документально оформляє зроблені дії і оцінює їх ефективність.

  Створюється Комісія тимчасового складу. Діловодство комісії веде секретар.

  Склад тимчасової частини Комісії формує (при необхідності) керівник ОС для розгляду кожного конкретного апеляції. При формуванні тимчасової частини Комісії ОС забезпечує незалежність його членів від конфліктуючих сторін.

  Керівник ОС призначає секретаря Комісії із співробітників органу сертифікації. Секретар є членом Комісії.

  Секретар Комісії забезпечує:

  • Участь у засіданнях членів тимчасового складу Комісії та представників подавача апеляції і ОС;
  • Готує всі необхідні для розгляду матеріали;
  • Веде протоколи засідань;
  • Формує рішення Комісії.

  Комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, в тому числі нормативно-правовими актами з питань сертифікації, а також правилами і процедурами, що діють в ОС.

  Члени комісії дотримуються конфіденційності стосовно отриманої під час роботи Комісії інформації.

  Кожен член комісії ознайомлюється з декларацією (Декларація № 1 Про забезпечення конфіденційності інформації).

  Комісія працює на громадських засадах. Діяльність Комісії базується на принципах відкритості та гласності.

  Подавач апеляції - заявник, установи, організації, підприємства та інші незалежно від форми власності та виду діяльності, що діють в Україні, а також фізичні особи, які подають на апеляцію до Комісії.

  Витрати, пов'язання з розглядом апеляції, несе кожна із сторін.

  Порядок подання апеляцій, скарг та спірних питань

  До розгляду Комісії подаються апеляції щодо незгоди з рішеннями, прийнятими ОС за заявкою на сертифікацію продукції, атестації виробництва або визнання іноземного сертифіката, рішення про скасування ліцензування тощо, заявник має право оскаржити рішення ОС.

  Скарга подається в ОС у місячний термін з дня отримання від органу сертифікації повідомлення про прийняте ним рішення. Скарга може бути усною (викладеною заявником і записаної посадовою особою ОС в журналі) або в письмовій формі (апеляція, відправлена поштою або передано в ОС).

  Подача апеляції не зупиняє дії рішення, прийнятого ОС.

  Подавачем апеляції можуть бути оскаржені такі дії ОС:

  • Відмова у прийнятті до розгляду заявки на сертифікацію;
  • Прийняття рішення про відмову у сертифікації;
  • Зупинення або припинення дії (скасування) сертифіката відповідності або атестату виробництва;
  • Порушення правил і процедури сертифікації.

  Подавачем апеляції можуть бути оскаржені інші дії ОС, що стосуються сертифікації, якщо вони призвели до порушення його прав та інтересів.

  Апеляції подаються на адресу ОС в письмовій формі на ім'я Голови Комісії.

  Термін подачі апеляції не повинен перевищувати одного місяця з дня отримання рішення ОС або відмови у відновленні порушених прав з боку керівництва ОС.

  В апеляції має бути чітко викладена суть справи і претензії до ОС. До апеляції повинні додаватися всі необхідні документи і матеріали, які підтверджують і пояснюють факти, що містяться в апеляції.

  До апеляції додаються такі документи:

  • Переписка із спірного питання між заявником, ВЛ і ОС «ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ»
  • Відповідні матеріали випробувань, перевірки, нагляду;
  • Зразки або фотографії продукції;
  • Технічна документація на продукцію (у разі необхідності);
  • Анкети або інші документи обстежень суб'єктів господарської діяльності, які надають послуги.

  При необхідності Комісія може вимагати, надання додаткових документів, необхідних для розгляду апеляцій.

  Всі апеляції, за винятком тих, що надійшли з порушенням вимог, за якими неможливо встановити авторство, підлягають обов'язковій реєстрації.

  Розгляду не підлягають апеляції від одного і того ж подавача апеляції з одного й того ж питання, якщо по попередній апеляції було прийнято рішення.

  Подавач апеляції може в будь-який час відкликати подану апеляцію. У цьому випадку розгляд апеляцій зупиняється. Розгляд питання, піднятого з цієї апеляції вдруге, не проводиться.

  Порядок розгляду апеляцій, скарг та спірних питань

  Для розгляду кожної апеляції (скарги) ОС створює апеляційну комісію, до складу якої включаються фахівці з урахуванням особистих якостей, кваліфікації та практичного досвіду роботи відповідно до спірних питань, що розглядаються. На весь час дії повноважень апеляційної комісії з метою забезпечення об'єктивності та неупередженості розгляду поданої апеляції в ОС створює відповідні умови для діяльності комісії, що виключають можливість здійснення на ії членів будь-якого адміністративного або морального тиску, здатного вплинути на результат розгляду апеляції. Відповідальність за створення таких умов несе керівник ОС.

  При цьому персонал, включаючи керівний, не приймає участь у розгляді будь-якої апеляції, якщо він був задіяний протягом останніх двох років щодо заявника, апеляція якого розглядається.

  Після проведення реєстрації всі матеріали передаються на розгляд голові Комісії.

  Комісія розглядає апеляцію у строк з дня її надходження.

  Якщо в місячний термін вирішити порушення в апеляції питання неможливо, голова Комісії встановлює додатковий термін для його розгляду. При цьому загальний термін розгляду апеляції не може перевищувати сорока п'яти днів.

  Голова комісії доручає членам Комісії попередньо розглянути та опрацювати апеляцію, а в разі необхідності, підготувати пропозиції щодо формування тимчасового складу Комісії.

  Головує на засіданні Голова Комісії.

  На розгляд апеляції ОС обов'язково запрошує представників ОС і подавача апеляції. Вони можуть виступати, задавати питання, відповідати, робити заяви, коментувати факти, викладені у наданих документах і матеріалах.

  Обговорення результатів розгляду апеляції та прийняття рішення по апеляції проводяться на засіданнях Комісії.

  Рішення Комісії є правомочним, якщо у засіданні, на якому воно приймалося, брали участь не менше ніж три члени Комісії.

  Перед розглядом кожної апеляції члени тимчасового складу Комісії письмово декларують те, що вони не мають фінансових, корпоративних або сімейних інтересів з подавачем апеляції, яка повинна бути розглянута.

  Декларація щодо членів Комісії з апеляції, що вони не мають фінансових та корпоративних або сімейних інтересів з подавачем апеляції.

  У разі виникнення обставин, за яких член Комісії може бути визнаний як зацікавлена сторона по відношенню до конкретного подавача апеляції, то в розгляді цієї апеляції він не бере участь і засідання Комісії проходять без нього.

  Рішення комісії приймаються більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів "за" і "проти", голос голови є вирішальним.

  Рішення комісії підписуються всіма її членами, які проголосували за нього.

  Якщо Комісія визначає дії ОС, оскаржуються, не правомочні, вона приймає рішення про обгрунтованість апеляції.

  Якщо Комісія визначає дії ОС, оскаржуються, правомочним, вона приймає рішення про відмову у задоволенні апеляції.

  Рішення Комісії доводиться до ОС і подавача апеляції протягом 5 днів з дати прийняття рішення.

  У разі незгоди подавача апеляції або ОС з рішенням Комісії воно може бути оскаржене в судовому порядку відповідно до чинного законодавства.

  Протокол засідання Комісії повинен чітко і коротко описувати суть апеляції, зміст усіх запитань, відповідей і виступів. Протокол засідання Комісії підписуються її головою та секретарем.

  Протоколи засідань Комісії та рішення Комісії зберігаються в ОС.

  За рішенням Комісії ОС, в разі необхідності, проводить коригувальні дії.

  Коригувальні дії та оцінки їх ефективності проводяться і документуються відповідно до інструкції.